News (2024-04-22)
 

Jeśli wiele osób zostanie poinformowanych o niesprawiedliwości, osoby odpowiedzialne nie będą mogły jej już potajemnie egzekwować!


Czy otrzymałeś ulotkę kim/czym jest WHO? Czy zapoznałeś się z jego treścią? A może trafiłeś na tę stronę przez przypadek?

Ponadto znajdziesz tam wiele innych informacji, a także konkretne sugestie, co możesz zrobić, aby się przed tym obronić.

(1) ANKIETA: CZY WIESZ, ŻE...

1
... Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zainterweniuje bezpośrednio w Twoje życie w przypadku wystąpienia w przyszłości zagrożenia zdrowotnego i tym samym ominie naszą praworządność?
Tak
 
Nie

WHO współpracuje ze swoimi darczyńcami nad traktatem dotyczącym pandemii i nowelizacją międzynarodowych przepisów zdrowotnych (IHR). Planuje zestaw zasad składający się z dwóch filarów: nowelizacji istniejących międzynarodowych przepisów zdrowotnych, niemieckich międzynarodowych przepisów zdrowotnych oraz ustanowienia nowego traktatu pandemicznego.

1.    Adaptacja międzynarodowych przepisów zdrowotnych:
Kompilacja artykułów po artykule proponowanych poprawek do międzynarodowych przepisów zdrowotnych (2005) przedłożona zgodnie z decyzją WHA75(9) (2022)
2.    spotkanie grupy opracowujacej sprawy zmian w międzynarodowych przepisach zdrowotnych (2005) A/WGIHR/2/5. Tymczasowy punkt porządku obrad 4, 6 lutego 2023

2. Traktat pandemiczny
Zero-Draft 1.2.2023
Projekt z maja 2023 r
Aktualny projekt 2.6.2023
Aktualny projekt 16.10.2023
Aktualny projekt 30.10.2023

2
... szef WHO będzie mógł w przyszłości zadecydowac, jak masz się zachować, co masz robić, gdzie możesz przebywać, za jakie produkty farmaceutyczne musisz płacić i jakich zażywać?
Tak
 
Nie

Dyrektor generalny WHO bedzie samodzielnie decydował o tym kiedy nastąpi globalne zagrożenie zdrowia, (art. 12 Z1 IHR). On również będzie decydowal o tym, kiedy ten stan sie zakończy.

W swoim raporcie z dnia 6 lutego 2023 r. na temat artykułu 2005 grupa opracowująca sprawe rozszerzenia IHR 12 stwierdza bardzo wyraźnie: „Artykuł kładzie nacisk na konsultacje ze stroną państwowa, na którego terytorium ma miejsce zdarzenie, oraz na obowiązek dyrektora generalnego zasięgnięcia opinii komitetu do spraw nagłych przypadków, stwierdzając jednocześnie, że ostateczna decyzja o ustaleniu PHEIC / stanu zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym , pozostaje w gestii dyrektora generalnego”.

W przypadku PHEIC/ stanu zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym, dyrektor generalny konsultuje się z państwami i komitetem do spraw nagłych wypadków, ale ostateczna decyzja w sprawie zgłoszenia PHEIC pozostaje przy jednej osobie: dyrektorze generalnym.

3
... Nie możesz się przed tym obronić, bo nie ma oficjalnego organu, który cię wspiera – ani w naszym kraju, ani w WHO?
Tak
 
Nie

Zgodnie z nowymi ustaleniami, nie będzie możliwe odwołać się od decyzji dyrektora generalnego. Trudno udowodnić coś, czego nie ma w umowach.

Prawa podstawowe to w istocie prawa człowieka do jego obrony przed zarządem. Możemy się nim obronić przed ingerencją państwa. Dzięki umowie pandemicznej i IHR nasi wybrani przedstawiciele podejmują w naszym imieniu zobowiązania, których musimy przestrzegać. Nie istnieją żadne prawa do obrony przed atakami WHO, do czego upoważniła ona naszych wybranych przedstawicieli.

4
... nasz rząd będzie musiał w przyszłości spełnić wymagania WHO (blokada, szczepienia itp.)?
Tak
 
Nie

Nasz kraj musi przestrzegać przepisów WHO, podważając praworządność.

Ustęp 1 nowego art. 13A brzmi: „Państwa członkowskie uznają WHO za organ kierujący i koordynujący reakcję w zakresie międzynarodowego zdrowia publicznego podczas stanu nadzwyczajnego zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym i zobowiązują się do przestrzegania zaleceń WHO w swoich działaniach w zakresie międzynarodowego reagowania w zakresie zdrowia publicznego.
Po niemiecku „Państwa Strony uznają WHO za organ kierujący i koordynujący reakcję międzynarodowego zdrowia publicznego na sytuacje kryzysowe w zakresie zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym i zobowiązują się do przestrzegania zaleceń WHO w swoich działaniach dotyczących międzynarodowego reagowania w zakresie zdrowia publicznego”.

Mamy więc tu z jednej strony całlkowite uznanie władzy WHO w przypadku stanu zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym, a także całlkowity obowiązek stosowania się do „zaleceń”. Oto, jak łatwo można zamienić zalecenia w polecenia.

Art. 42 IHR ustala, że wszelkie „zalecenia” muszą zostać wdrożone „natychmiast” – t.z. „będą bezzwłocznie wdrażane i egzekwowane”.

„Artykuły 15 i 16 IHR rozróżniają „zalecenia tymczasowe (PHEIC)/ stanu zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym ” i „zalecenia stałe”.

5
... że nasi politycy nie mają czynnego wpływu na to, kto i jakie instrukcje będzie wam wydawał?
Tak
 
Nie

Podczas gdy międzynarodowe korporacje, lobbyści, fundacje i Komisja Europejska negocjują traktaty wspólnie z WHO, rządy krajowe czekają na wdrożenie tego, co postanowili inni.

O reformie Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych można przeczytać m.in. w krótkich wiadomościach niemieckiego Bundestagu z dnia 29.06.2023: „Mandat negocjacyjny w sprawie poprawek do IHR został przeniesiony z państw członkowskich UE do Komisji Europejskiej w celu skutecznego połączenia interesów europejskich. Negocjacjom grup opracowujących ten traktat na naszym terenie będzie towarzyszył personel stałego przedstawicielstwa Niemiec przy ONZ.”

W odpowiedzi (20/7438) Rządu Federalnego na drobne pytanie (20/7142) grupy parlamentarnej AfD można następnie przeczytać na s. 3 :

Pytanie: Czy Rząd Federalny przedstawił propozycje zmian IHR we własnym imieniu i/lub we współpracy z innymi grupami, instytucjami lub stanami, a jeśli tak, to jakie i jakie propozycje pochodzą wyłącznie od Rządu Federalnego, a jeśli nie, dlaczego nie?

Odpowiedź: Mandat negocjacyjny w sprawie zmian w międzynarodowych przepisach zdrowotnych został przekazany Komisji Unii Europejskiej (UE). Komisja Europejska współpracowała ze wszystkimi państwami członkowskimi UE w celu opracowania i przedstawienia własnych propozycji poprawek. Zmiany zaproponowane przez Unię Europejską są publicznie dostępne w Internecie

6
... na podstawie nowych traktatów, WHO może zadecydować, które produkty zostaną zastosowane? Produkty konkurencyjne innych producentów i krajów nie będą zakupowane.
Tak
 
Nie

W kontekście zagrożenia zdrowia, zostajnie zniesiona wolna konkurencja. WHO ma zatem bezpośredni wpływ na gospodarkę.

Nowy art. 13A jest bardzo specjalny. W ust. 2–5 WHO ma otrzymać wolną rękę w zakresie planów alokacji produktów zdrowotnych. W tym celu WHO otrzyma możliwość dyktowania państwom członkowskim, jakie produkty zdrowotne muszą być produkowane na ich terytorium i na jaką skalę oraz w jaki sposób te produkty mają być dystrybuowane.

7
... ani my, obywatele, ani nasze rządy nie mamy możliwosci ani wyboru dyrektora generalnego WHO ani możliwosci wpływać na projekty i cele?
Tak
 
Nie

Cele WHO beda ukierunkowywane na celowe składki, które stanowią 80% budżetu WHO. Darczyńcy, często inwestorzy, opanowuja w ten sposób kontrole nad działalnościa WHO. „Niemcy są trzecim co do wielkości dobrowolnym darczyńcą WHO, dysponującym 1716 milionami dolarów w formie specjalnie przeznaczonych datków i 260 milionami dolarów w postaci datków tematycznych”.
TAGESPIEGEL: Kto decyduje, czym zajmuje się WHO?

8
... politycy zapewne równie bezkrytycznie zatwierdzą ostateczne regulacje, skoro i tak nie prowadzą już negocjacji w interesie obywateli?
Tak
 
Nie

Nasi politycy będą głosować nad IHR i traktatem pandemicznym w Światowym Zgromadzeniu Zdrowia w maju 2024 r. IHR automatycznie wejdzie w życie rok później, chyba że nasz kraj ją zawetuje. Traktat dotyczący pandemii musi zostać wdrożony w ciągu 1,5 roku. Artykuł

1.    IHR: Poprawki do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych, WHA75.12 „Okres przewidziany w wykonaniu art. 22 Konstytucji WHO na odrzucenie niniejszego regulaminu lub zastrzeżenie do niego wynosi 18 miesięcy od daty powiadomienia przez dyrektora- ogólnego przyjęcia niniejszego regulaminu przez Zgromadzenie Zdrowia. Wszelkie odrzucenia lub zastrzeżenia otrzymane przez dyrektora generalnego po upływie tego okresu nie będą miały znaczenia. ”
Siedemdziesiąte piąte Światowe Zgromadzenie Zdrowia WHA75.12, punkt porządku obrad 16.2, 28 maja 2022.

2.    Umowa pandemiczna: 18 miesięcy zgodnie z art. 19 Konstytucja Światowej Organizacji Zdrowia: „Każde państwo członkowskie zobowiązuje się podjąć kroki w celu przyjęcia takiego traktatu lub porozumienia w ciągu 18 miesięcy od przyjęcia traktatu lub porozumienia przez Zgromadzenie Zdrowia.”
Konstytucja Światowej Organizacji Zdrowia

9
... Twoja swoboda podróżowania w przyszłości będzie zależała od aktualnych wymogów WHO, ponieważ od niej będzie zależało, czy i gdzie obywatele będą mogli podróżować?
Tak
 
Nie

Komisja Europejska i WHO uzgodniły globalne świadectwo zdrowia, które podobnie jak świadectwo COVID będzie określać możliwości podróżowania. Unijny cyfrowy certyfikat COVID stanie się globalnym cyfrowym certyfikatem zdrowia.
Globalny cyfrowy certyfikat zdrowia – Rada przyjmuje zalecenia

10
... WHO określa, czego możesz się uczyć i omawiać z innymi, skoro konstytucyjnie zagwarantowana wolność prasy i wolność słowa mają zostać zniesione?
Tak
 
Nie

WHO utożsamia informację z pandemiami na równi z („infodemią”), które należy zwalczać.

Artykuł. 1 Z. 1 lit. b WHO CA+ „infodemia” oznacza zbyt dużo informacji, w tym fałszywych lub wprowadzających w błąd, w środowisku cyfrowym i fizycznym podczas wybuchu choroby...“
WHO chce zapobiegać nie tylko „fałszywym informacjom”, ale także „zbyt dużej ilości informacji”.

Artykuł. 18 Z. 1 lit. b WHO CA+ „[W tym względzie każda ze Stron:] prowadzi regularne działania społeczne, wysłuchanie opinii społecznych oraz okresowe analizy i konsultacje z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i mediami w celu określenia rozpowszechnienia i profili dezinformacji, co przyczyni się do zaprojektowania strategii komunikacji i transmisji wiadomości dla społeczeństwa, aby przeciwdziałać dezinformacji i fałszywym wiadomościom, wzmacniając w ten sposób zaufanie publiczne i promując przestrzeganie środków w zakresie zdrowia publicznego i środków społecznych;”
W celu utworzenia zaufania społeczeństwa do zdrowia publicznego i środków socjalnych, państwa członkowskie będą zmuszone przeciwdziałać wszelkim formom „fałszywych informacji”. W ten sposób WHO pozwala sobie na zwalczanie lub na zlecenia zwalczania sprzecznych opinii.

Oprócz kontraktu pandemicznego planowane zmiany w IHR wymagają także kontroli informacji. Artykuły 44 i 53A planowanego IHR ustanawiają, że państwa koalicyjne powinny się wzajemnie wspierać w przeciwdziałaniu „fałszywym i nierzetelnym” informacjom. Uprawnienie do interpretacji tego, co jest dobre, a co złe, należy rozważać w powiązaniu z Traktatem Pandemicznym. Informacje sprzeczne ze zrozumieniem WHO powinny być również zwalczane przez IHR.

Artykuł. 44 abs. 1 lit. h „[państwa koalicyjne zobowiązują się do współpracy i wzajemnej pomocy..]
w przeciwdziałaniu rozpowszechnianiu fałszywych i nierzetelnych informacji o zdarzeniach związanych ze zdrowiem publicznym, działaniach i działaniach profilaktycznych i przeciwepidemicznych w mediach, portalach społecznościowych oraz innych sposobach rozpowszechniania takich informacji”

Art. 44 abs. 2 lit. e „[WHO będzie współpracować z państwami koalicyjnymi i niezwłocznie im pomagać w:]
przeciwdziałanie rozpowszechnianiu fałszywych i nierzetelnych informacji o zdarzeniach związanych ze zdrowiem publicznym, środkach i działaniach zapobiegawczych i przeciwepidemicznych w mediach, portalach społecznościowych oraz innych sposobach rozpowszechniania takich informacji;”

Art.. 53A (c) „[państwa koalicyjne zobowiazują się powołac wdrażąjacy komitet, składający się ze wszystkich państw koalicyjnych, spotykających się corocznie, które będą odpowiedzialne za:]
Promowanie współpracy międzynarodowej i pomocy w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez WHO i państw czlonkowskich w związku z wdrażaniem i przestrzeganiem obowiązków wynikających z niniejszych Przepisów zgodnie z art. 44

 

Po wysłaniu zostaną wyświetlone wyniki ankiety.

 

WYNIKI

Liczba uczestników:

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
Tak Nie
 
  
  Twoje własne dane

 

Teraz także ty jesteś poinformowany o nowym traktacie dotyczącym pandemii i zmienionych międzynarodowych przepisach zdrowotnych. Pomóż zadbać o to, aby osoby odpowiedzialne nie egzekwowały już tego potajemnie!(2) SIEDEM KIERUNKÓW DZIAŁANIA DLA CIEBIE

1.  Zdobądź wyczerpujące informacje, aby być w stanie przeciwstawić się dyskusjom
2.  Wydrukuj, skopiuj i rozprowadź ulotkę prowadzącą do tej strony
3.  Poinformuj przyjaciół i znajomych
4.  Poinformuj polityków w swoim okręgu wyborczym
5.  Podpisz aktualne petycje o referendum
6.  Skoncentruj się na temacie podczas eventów i demonstracji
7.  Przeprowadź kampanie plakatowe w swoim regionie


(3) DALSZE ARTYKUŁY I WYKŁADY - język niemiecki

1.  Prawnicy na rzecz praw podstawowych – Prawnicy na rzecz oświecenia w Austrii:
Jak WHO pozbawia parlamenty i obywateli uprawnień za pomocą traktatu o pandemii i międzynarodowych przepisów zdrowotnych
2.  Wielobiegunowość: Co kryje się za traktatem pandemicznym?
3.  Norbert Häring: Nowy projekt Traktatu Pandemicznego WHO otwiera drogę do badań nad bronią biologiczną
4.  Norbert Häring: Wraz z Traktatem Pandemicznym WHO do autorytarnego transhumanizmu
5.  Norbert Häring: Przyznajemy, że autoryzacja WHO dotyczy ograniczenia wolności
6.  Federalna Unia Demokratyczna: Traktat pandemiczny WHO – wilk w owczej skórze?
7.  Prawnicy ds. Praw Podstawowych – Prawnicy ds. Oświecenia w Austrii: Szanowny Radco Krajowy, co się dzieje?
8.  PB na żywo z Tobiasem Gallem: WHO – Korporacyjna dyktatura w imię zdrowia?
9.  MWGFD: Czego chce WHO?
10.  Mag. Doktor iur. Silvia Behrendt: KOGO to obchodzi? Nadchodzi światowa dyktatura
11.  Konferencja prasowa w Kolonii: Nie do traktatu pandemicznego WHO
12.  Wywiad na Youtube z prof. Geistlinerem: Traktat pandemiczny WHO: Czy nadchodzi dyktatura zdrowotna?
13.  Dla ludzkości: Podsumowanie wszystkich znanych inicjatyw dotyczących traktatu pandemicznego WHO i IHR
14.  Dla Austriaków: petycja MFG o referendum
15.  Dokumentacja z konferencji prasowej Pro Switzerland: Pakt WHO eliminuje suwerenność Szwajcarii
16.  Zukunft CH: Czy WHO znosi prawa człowieka?


(4) ULOTKI DO POBRANIA I DYSTRYBUCJI

Ulotka tej strony
Ulotka tej strony – w tańszym formacie A5
Ulotka tej strony dla leniwych czytelników
Ulotka tej strony dla leniwych czytelników - w tańszym formacie A5
Ulotka Alethei
Ulotka MWGFD i Lekarzy Oświecenia


Jeśli większość ludzi zostanie poinformowana o tym rozwoju sytuacji, ta możliwa dyktatura WHO zakończy się, zanim się zaczęła.


Dziękujemy za aktywne wsparcie!

@ Kontakt

NewsStopka redakcyjnaPolityka prywatności